Lịch Thi VSTEP B1-B2-C1-A2 ở tất cả các trường
được bộ GD&ĐT cấp phép

Hiện tại đang có 26 lịch thi VSTEP trên cả nước

Tháng 10


ngày thi: 06/10/2023
Còn lại 5 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 10

ngày thi: 06/10/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 03/11/2023
Còn lại 33 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 11

ngày thi: 03/11/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 01/12/2023
Còn lại 61 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 12

ngày thi: 01/12/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 10/10/2023
Còn lại 9 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 10

ngày thi: 10/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 04/11/2023
Còn lại 34 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 11

ngày thi: 04/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 02/12/2023
Còn lại 62 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 12

ngày thi: 02/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 14/10/2023
Còn lại 13 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 10

ngày thi: 14/10/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 11/11/2023
Còn lại 41 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 11

ngày thi: 11/11/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 09/12/2023
Còn lại 69 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 12

ngày thi: 09/12/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 07/10/2023
Còn lại 6 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 10

ngày thi: 07/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 14/11/2023
Còn lại 44 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 11

ngày thi: 14/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 16/12/2023
Còn lại 76 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 12

ngày thi: 16/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 04/11/2023
Còn lại 34 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 11

ngày thi: 04/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 02/12/2023
Còn lại 62 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 12

ngày thi: 02/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 17/10/2023
Còn lại 16 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 10

ngày thi: 17/10/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 11/11/2023
Còn lại 41 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 11

ngày thi: 11/11/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 19/12/2023
Còn lại 79 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 12

ngày thi: 19/12/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 21/10/2023
Còn lại 20 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 10

ngày thi: 21/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 18/11/2023
Còn lại 48 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 11

ngày thi: 18/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 16/12/2023
Còn lại 76 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 12

ngày thi: 16/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 28/10/2023
Còn lại 27 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 10

ngày thi: 28/10/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 25/11/2023
Còn lại 55 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 11

ngày thi: 25/11/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 23/12/2023
Còn lại 83 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 12

ngày thi: 23/12/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 21/10/2023
Còn lại 20 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 10

ngày thi: 21/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 25/11/2023
Còn lại 55 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 11

ngày thi: 25/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 16/12/2023
Còn lại 76 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 12

ngày thi: 16/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ