Lịch Thi VSTEP B1-B2-C1-A2 ở tất cả các trường
được bộ GD&ĐT cấp phép

Hiện tại đang có 21 lịch thi VSTEP trên cả nước

Tháng 05


ngày thi: 24/05/2022
Còn lại 1 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 05

ngày thi: 24/05/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 24/06/2022
Còn lại 32 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 06

ngày thi: 24/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 03/06/2022
Còn lại 11 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Ngân hàng TpHCM tháng 06

ngày thi: 03/06/2022

Định dạng bài thi A2, B1-B2-C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 11/06/2022
Còn lại 19 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế tháng 06

ngày thi: 11/06/2022

Định dạng bài thi A2, Vstep (B1, B2, C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 16/07/2022
Còn lại 54 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư Phạm Hà Nội tháng 07

ngày thi: 16/07/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 05


ngày thi: 28/05/2022
Còn lại 5 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 05

ngày thi: 28/05/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 25/06/2022
Còn lại 33 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 06

ngày thi: 25/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 18/06/2022
Còn lại 26 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 06

ngày thi: 18/06/2022

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 18/06/2022
Còn lại 26 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 06

ngày thi: 18/06/2022

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 11/06/2022
Còn lại 19 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Vinh tháng 06

ngày thi: 11/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 18/06/2022
Còn lại 26 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 06

ngày thi: 18/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 05/06/2022
Còn lại 13 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 06

ngày thi: 05/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 05


ngày thi: 24/05/2022
Còn lại 1 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 05

ngày thi: 24/05/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 04/06/2022
Còn lại 12 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 06

ngày thi: 04/06/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 05


ngày thi: 28/05/2022
Còn lại 5 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 05

ngày thi: 28/05/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 25/06/2022
Còn lại 33 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 06

ngày thi: 25/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 04/06/2022
Còn lại 12 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Hà Nội tháng 06

ngày thi: 04/06/2022

Định dạng bài thi VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 25/06/2022
Còn lại 33 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Sài Gòn tháng 06

ngày thi: 25/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 18/06/2022
Còn lại 26 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 06

ngày thi: 18/06/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 21/06/2022
Còn lại 29 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tháng 06

ngày thi: 21/06/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2.C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 11/06/2022
Còn lại 19 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 06

ngày thi: 11/06/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ