Lịch Thi VSTEP B1-B2-C1-A2 ở tất cả các trường
được bộ GD&ĐT cấp phép

Hiện tại đang có 28 lịch thi VSTEP trên cả nước

Tháng 02


ngày thi: 18/02/2023
Còn lại 10 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 02

ngày thi: 18/02/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 02


ngày thi: 11/02/2023
Còn lại 3 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 02

ngày thi: 11/02/2023

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 03


ngày thi: 11/03/2023
Còn lại 31 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 03

ngày thi: 11/03/2023

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 04


ngày thi: 08/04/2023
Còn lại 59 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 04

ngày thi: 08/04/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 05


ngày thi: 13/05/2023
Còn lại 94 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 05

ngày thi: 13/05/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 10/06/2023
Còn lại 122 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 06

ngày thi: 10/06/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 15/07/2023
Còn lại 157 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 07

ngày thi: 15/07/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 19/08/2023
Còn lại 192 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 08

ngày thi: 19/08/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 16/09/2023
Còn lại 220 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 09

ngày thi: 16/09/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 14/10/2023
Còn lại 248 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 10

ngày thi: 14/10/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 11/11/2023
Còn lại 276 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 11

ngày thi: 11/11/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 09/12/2023
Còn lại 304 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 12

ngày thi: 09/12/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 02


ngày thi: 14/02/2023
Còn lại 6 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 02

ngày thi: 14/02/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 03


ngày thi: 11/03/2023
Còn lại 31 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 03

ngày thi: 11/03/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 04


ngày thi: 15/04/2023
Còn lại 66 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 04

ngày thi: 15/04/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 05


ngày thi: 13/05/2023
Còn lại 94 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 05

ngày thi: 13/05/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 06/06/2023
Còn lại 118 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 06

ngày thi: 06/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 01/07/2023
Còn lại 143 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 07

ngày thi: 01/07/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 12/08/2023
Còn lại 185 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 08

ngày thi: 12/08/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 12/09/2023
Còn lại 216 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 09

ngày thi: 12/09/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 07/10/2023
Còn lại 241 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 10

ngày thi: 07/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 14/11/2023
Còn lại 279 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 11

ngày thi: 14/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 16/12/2023
Còn lại 311 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 12

ngày thi: 16/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 03


ngày thi: 11/03/2023
Còn lại 31 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 03

ngày thi: 11/03/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 04


ngày thi: 01/04/2023
Còn lại 52 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 04

ngày thi: 01/04/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 05


ngày thi: 13/05/2023
Còn lại 94 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 05

ngày thi: 13/05/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 24/06/2023
Còn lại 136 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 06

ngày thi: 24/06/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 03


ngày thi: 11/03/2023
Còn lại 31 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM tháng 03

ngày thi: 11/03/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ