Lịch Thi VSTEP B1-B2-C1-A2 ở tất cả các trường
được bộ GD&ĐT cấp phép

Hiện tại đang có 67 lịch thi VSTEP trên cả nước

Tháng 06


ngày thi: 02/06/2023
Còn lại 1 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 06

ngày thi: 02/06/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 07/07/2023
Còn lại 36 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 07

ngày thi: 07/07/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 04/08/2023
Còn lại 64 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 08

ngày thi: 04/08/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 08/09/2023
Còn lại 99 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 09

ngày thi: 08/09/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 06/10/2023
Còn lại 127 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 10

ngày thi: 06/10/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 03/11/2023
Còn lại 155 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 11

ngày thi: 03/11/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 01/12/2023
Còn lại 183 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Bách Khoa Hà Nội tháng 12

ngày thi: 01/12/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1, B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 13/06/2023
Còn lại 12 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 06

ngày thi: 13/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 05/07/2023
Còn lại 34 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 07

ngày thi: 05/07/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 15/08/2023
Còn lại 75 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 08

ngày thi: 15/08/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 20/09/2023
Còn lại 111 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 09

ngày thi: 20/09/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 10/10/2023
Còn lại 131 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 10

ngày thi: 10/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 04/11/2023
Còn lại 156 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 11

ngày thi: 04/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 02/12/2023
Còn lại 184 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 12

ngày thi: 02/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 02/06/2023
Còn lại 1 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Ngân hàng TpHCM tháng 06

ngày thi: 02/06/2023

Định dạng bài thi A2, B1-B2-C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 10/06/2023
Còn lại 9 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư Phạm Hà Nội tháng 06

ngày thi: 10/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 17/06/2023
Còn lại 16 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 06

ngày thi: 17/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 10/06/2023
Còn lại 9 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 06

ngày thi: 10/06/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 15/07/2023
Còn lại 44 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 07

ngày thi: 15/07/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 19/08/2023
Còn lại 79 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 08

ngày thi: 19/08/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 16/09/2023
Còn lại 107 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 09

ngày thi: 16/09/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 14/10/2023
Còn lại 135 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 10

ngày thi: 14/10/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 11/11/2023
Còn lại 163 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 11

ngày thi: 11/11/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 09/12/2023
Còn lại 191 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 12

ngày thi: 09/12/2023

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 20/06/2023
Còn lại 19 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 06

ngày thi: 20/06/2023

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 03/06/2023
Còn lại 2 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Vinh tháng 06

ngày thi: 03/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 06/06/2023
Còn lại 5 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 06

ngày thi: 06/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 01/07/2023
Còn lại 30 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 07

ngày thi: 01/07/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 12/08/2023
Còn lại 72 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 08

ngày thi: 12/08/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 12/09/2023
Còn lại 103 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 09

ngày thi: 12/09/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 07/10/2023
Còn lại 128 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 10

ngày thi: 07/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 14/11/2023
Còn lại 166 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 11

ngày thi: 14/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 16/12/2023
Còn lại 198 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 12

ngày thi: 16/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 10/06/2023
Còn lại 9 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 06

ngày thi: 10/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 11/07/2023
Còn lại 40 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 07

ngày thi: 11/07/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 12/08/2023
Còn lại 72 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 08

ngày thi: 12/08/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 09/09/2023
Còn lại 100 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 09

ngày thi: 09/09/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 04/11/2023
Còn lại 156 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 11

ngày thi: 04/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 02/12/2023
Còn lại 184 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 12

ngày thi: 02/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 10/06/2023
Còn lại 9 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 06

ngày thi: 10/06/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 08/07/2023
Còn lại 37 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 07

ngày thi: 08/07/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 05/08/2023
Còn lại 65 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 08

ngày thi: 05/08/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 19/09/2023
Còn lại 110 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 09

ngày thi: 19/09/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 17/10/2023
Còn lại 138 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 10

ngày thi: 17/10/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 11/11/2023
Còn lại 163 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 11

ngày thi: 11/11/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 19/12/2023
Còn lại 201 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 12

ngày thi: 19/12/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 24/06/2023
Còn lại 23 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 06

ngày thi: 24/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 26/08/2023
Còn lại 86 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 08

ngày thi: 26/08/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 19/09/2023
Còn lại 110 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 09

ngày thi: 19/09/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 21/10/2023
Còn lại 142 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 10

ngày thi: 21/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 18/11/2023
Còn lại 170 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 11

ngày thi: 18/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 16/12/2023
Còn lại 198 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 12

ngày thi: 16/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 13/06/2023
Còn lại 12 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Hà Nội tháng 06

ngày thi: 13/06/2023

Định dạng bài thi VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 17/06/2023
Còn lại 16 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Sài Gòn tháng 06

ngày thi: 17/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 08/07/2023
Còn lại 37 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 07

ngày thi: 08/07/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 30/09/2023
Còn lại 121 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 09

ngày thi: 30/09/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 28/10/2023
Còn lại 149 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 10

ngày thi: 28/10/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 25/11/2023
Còn lại 177 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 11

ngày thi: 25/11/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 23/12/2023
Còn lại 205 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Thương mại tháng 12

ngày thi: 23/12/2023

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 22/07/2023
Còn lại 51 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM tháng 07

ngày thi: 22/07/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 06


ngày thi: 24/06/2023
Còn lại 23 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 06

ngày thi: 24/06/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 07


ngày thi: 15/07/2023
Còn lại 44 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 07

ngày thi: 15/07/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 08


ngày thi: 12/08/2023
Còn lại 72 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 08

ngày thi: 12/08/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 09


ngày thi: 23/09/2023
Còn lại 114 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 09

ngày thi: 23/09/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 21/10/2023
Còn lại 142 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 10

ngày thi: 21/10/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 25/11/2023
Còn lại 177 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 11

ngày thi: 25/11/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 16/12/2023
Còn lại 198 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 12

ngày thi: 16/12/2023

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ