Lịch Thi VSTEP B1-B2-C1-A2 ở tất cả các trường
được bộ GD&ĐT cấp phép

Hiện tại đang có 45 lịch thi VSTEP trên cả nước

Tháng 10


ngày thi: 25/10/2022
Còn lại 28 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 10

ngày thi: 25/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 22/11/2022
Còn lại 56 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 11

ngày thi: 22/11/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 13/12/2022
Còn lại 77 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 12

ngày thi: 13/12/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 01/10/2022
Còn lại 4 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Ngân hàng TpHCM tháng 10

ngày thi: 01/10/2022

Định dạng bài thi A2, B1-B2-C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 22/10/2022
Còn lại 25 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Ngân hàng TpHCM tháng 10

ngày thi: 22/10/2022

Định dạng bài thi A2, B1-B2-C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 12/11/2022
Còn lại 46 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Ngân hàng TpHCM tháng 11

ngày thi: 12/11/2022

Định dạng bài thi A2, B1-B2-C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 03/12/2022
Còn lại 67 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Ngân hàng TpHCM tháng 12

ngày thi: 03/12/2022

Định dạng bài thi A2, B1-B2-C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 24/12/2022
Còn lại 88 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Ngân hàng TpHCM tháng 12

ngày thi: 24/12/2022

Định dạng bài thi A2, B1-B2-C1

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 08/10/2022
Còn lại 11 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế tháng 10

ngày thi: 08/10/2022

Định dạng bài thi A2, Vstep (B1, B2, C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 05/11/2022
Còn lại 39 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế tháng 11

ngày thi: 05/11/2022

Định dạng bài thi A2, Vstep (B1, B2, C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 10/12/2022
Còn lại 74 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế tháng 12

ngày thi: 10/12/2022

Định dạng bài thi A2, Vstep (B1, B2, C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 08/10/2022
Còn lại 11 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư Phạm Hà Nội tháng 10

ngày thi: 08/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 22/10/2022
Còn lại 25 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 10

ngày thi: 22/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 26/11/2022
Còn lại 60 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 11

ngày thi: 26/11/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 24/12/2022
Còn lại 88 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 12

ngày thi: 24/12/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 15/10/2022
Còn lại 18 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 10

ngày thi: 15/10/2022

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 12/11/2022
Còn lại 46 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 11

ngày thi: 12/11/2022

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 10/12/2022
Còn lại 74 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Trà Vinh tháng 12

ngày thi: 10/12/2022

Định dạng bài thi B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 15/10/2022
Còn lại 18 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 10

ngày thi: 15/10/2022

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 12/11/2022
Còn lại 46 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 11

ngày thi: 12/11/2022

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 10/12/2022
Còn lại 74 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 12

ngày thi: 10/12/2022

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (VSTEP)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 02/10/2022
Còn lại 5 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Vinh tháng 10

ngày thi: 02/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 08/10/2022
Còn lại 11 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 10

ngày thi: 08/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 08/11/2022
Còn lại 42 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 11

ngày thi: 08/11/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 17/12/2022
Còn lại 81 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 12

ngày thi: 17/12/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 15/10/2022
Còn lại 18 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 10

ngày thi: 15/10/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 12/12/2022
Còn lại 76 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 12

ngày thi: 12/12/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 17/12/2022
Còn lại 81 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 12

ngày thi: 17/12/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 02/10/2022
Còn lại 5 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Thái Nguyên tháng 10

ngày thi: 02/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 15/10/2022
Còn lại 18 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 10

ngày thi: 15/10/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 19/11/2022
Còn lại 53 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 11

ngày thi: 19/11/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 17/12/2022
Còn lại 81 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện An ninh nhân dân tháng 12

ngày thi: 17/12/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 22/10/2022
Còn lại 25 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 10

ngày thi: 22/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 26/11/2022
Còn lại 60 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 11

ngày thi: 26/11/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 24/12/2022
Còn lại 88 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Báo chí Tuyên truyền tháng 12

ngày thi: 24/12/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 29/10/2022
Còn lại 32 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Khoa học Quân sự tháng 10

ngày thi: 29/10/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 24/12/2022
Còn lại 88 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Học viện Khoa học Quân sự tháng 12

ngày thi: 24/12/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 25/10/2022
Còn lại 28 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường Đại học Hà Nội tháng 10

ngày thi: 25/10/2022

Định dạng bài thi VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 29/10/2022
Còn lại 32 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM tháng 10

ngày thi: 29/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 25/10/2022
Còn lại 28 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tháng 10

ngày thi: 25/10/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 19/11/2022
Còn lại 53 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tháng 11

ngày thi: 19/11/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 13/12/2022
Còn lại 77 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tháng 12

ngày thi: 13/12/2022

Định dạng bài thi VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 22/10/2022
Còn lại 25 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 10

ngày thi: 22/10/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 22/11/2022
Còn lại 56 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 11

ngày thi: 22/11/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 24/12/2022
Còn lại 88 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Trường ĐH Quy Nhơn tháng 12

ngày thi: 24/12/2022

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ