Lịch Thi VSTEP B1-B2-C1-A2 ở tất cả các trường
được bộ GD&ĐT cấp phép

Hiện tại đang có 18 lịch thi VSTEP trên cả nước

Tháng 10


ngày thi: 20/10/2021
Còn lại 23 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 10

ngày thi: 20/10/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 23/11/2021
Còn lại 57 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 11

ngày thi: 23/11/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 17/12/2021
Còn lại 81 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Cần Thơ tháng 12

ngày thi: 17/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 23/10/2021
Còn lại 26 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 10

ngày thi: 23/10/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 27/11/2021
Còn lại 61 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 11

ngày thi: 27/11/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 21/12/2021
Còn lại 85 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Sư phạm Tp HCM tháng 12

ngày thi: 21/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 16/10/2021
Còn lại 19 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 10

ngày thi: 16/10/2021

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 13/11/2021
Còn lại 47 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 11

ngày thi: 13/11/2021

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 25/11/2021
Còn lại 59 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại học Văn Lang tháng 11

ngày thi: 25/11/2021

Định dạng bài thi A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 16/10/2021
Còn lại 19 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Vinh tháng 10

ngày thi: 16/10/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 13/11/2021
Còn lại 47 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Vinh tháng 11

ngày thi: 13/11/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 18/12/2021
Còn lại 82 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP Đại Học Vinh tháng 12

ngày thi: 18/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 09/10/2021
Còn lại 12 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 10

ngày thi: 09/10/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 13/11/2021
Còn lại 47 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 11

ngày thi: 13/11/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 11/12/2021
Còn lại 75 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng tháng 12

ngày thi: 11/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 10


ngày thi: 16/10/2021
Còn lại 19 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 10

ngày thi: 16/10/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 11


ngày thi: 13/11/2021
Còn lại 47 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 11

ngày thi: 13/11/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ

Tháng 12


ngày thi: 18/12/2021
Còn lại 82 ngày để ôn tập

Lịch thi VSTEP ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tháng 12

ngày thi: 18/12/2021

Định dạng bài thi A2, VSTEP (B1- B2- C1)

Click vào xem chi tiết để biết các thông tin sau:
Thời hạn nộp hồ sơ
Nội dung hồ sơ
Các thông báo và tài liệu ôn thi

Đăng ký thi và Xem chi tiết nội dung và cách nộp hồ sơ